ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูฝนนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นายชลิต ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายจริย์ ตุลยานนท์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯเป็นประธานการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สกว. และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2552  ณ ห้องประชุม  กปร. ทำเนียบรัฐบาล

                การประชุมในครั้งนี้  มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำท่า น้ำฝน  และร่วมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แก้มลิงกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก รวมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าการสำรวจระดับคันกั้นน้ำและระดับพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร  การพัฒนาแก้มลิงบางบาล     เพื่อพร้อมเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพวะน้ำหลากในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้