การสัมมนาโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ต่อระบบชลประทานและการปรับมาตรการ

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

 

                 

                The Japanese Institute of Irrigation and Drainage (JIID) ร่วมกับกรมชลประทานได้จัดสัมมนาโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อระบบชลประทานและการปรับมาตรการ (Impact of Climate Change on Irrigation systems and Adaptation measures) ระหว่างวันที่ 24–25 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลของโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อระบบชลประทานและการปรับมาตรการของ JIID ในปีงบญี่ปุ่น 2008 และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาดังกล่าว

              โดยเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2552 Dr.Masashi Morita ประธาน JIID ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา และนายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากประเทศญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 50 ท่าน

 

วันที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น.ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน

 

 

เวลา 10.00 น. Dr.Masashi Morita ประธาน JIID กล่าวเปิดการสัมมนา

 

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา ลาว

และเวียดนามเข้าร่วมสัมมนา