รมว.กษ.และคณะตรวจเยี่ยมส่วนราชการในอำเภอลาดยาว และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 นาย ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนาย ชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทานเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการในอำเภอลาดยาว และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตามรับทราบความก้าวหน้าของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่กว่า 500 คนให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบาย ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม และที่ว่าการอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ว่าที่ รต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 9 รายงานถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเขื่อนแม่วงก์ ว่าปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดแปลงกรรมสิทธิ์และสิทธิการถือครองที่ดินในเบื้องต้นและรอผลการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ ( SEA) จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ก่อน หลังจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบแล้วจะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา โดยเมื่อคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว กรมชลประทานจะดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดโครงการก่อสร้างต่อไป

จากนั้น นาย ธนู โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 3 รายงานการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ พร้อมระบบส่งน้ำ ว่า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุประมาณ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ขณะนี้การก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 17 จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2554 จะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีในช่วงฤดูฝนได้ 76,000 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 21,000 ไร่ นอกจากนั้น ยังจะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อสนับสนุนโครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ท้ายน้ำอีก 7 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 31,000 ไร่