เมืองคอนจัดเสวนาการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ โครงการลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่   24   มีนาคม  2552  นายบุญวัฒน์  ชีช้าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้จัดการประชุมเสวนาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช    ณ  ห้องประชุม2  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมี  นายปริญญา  สัคคะนายกผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  คอยให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.