สพบ.จัดบรรยายพิเศษมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็น ประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 500 ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

วัตถุประสงค์การบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยในช่วงของการกล่าวเปิดการบรรยาย รธร. ได้ย้ำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนควรมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยมีการนำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และควรมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานลุล่วงไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งควรมี ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใสในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคง”