พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" จังหวัดชัยนาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระพาหนะถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา สำนักชลประทานที่ 12 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. โดยมีนายสาทร เรืองจิระอุไร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ หลังจากนั้นเสด็จไปทรงตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน “ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดสระไม้แดง หมู่ที่ 16 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท