กลุ่มกิจกรรมพิเศษติดตามฎีกาในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 2

นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมพิเศษ เดินทางติดตามฎีกาในเขตสำนักชลประทานที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2552 โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ได้เดินทางไปที่โครงการก่อสร้างฝายแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีนายสุเมธ อุนจะนำ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 1/02 นำคณะไปดูงานในพื้นที่ และ วันที่ 19 มีนาคม 2552 ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแผนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผลผลิตที่ 3) งบประมาณ พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 2 ชั้น 2 มีนายอาณัติ พัฒนพิโดร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2เป็นประธานในที่ประชุม