ชป.ระนอง สชป.14 ร่วมงาน "เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน" ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมชลประทานและโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดงาน “ เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน” ประจำปี 2552 ซึ่งจังหวัดระนองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวระนอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2552 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในเขตจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการชลประทานจังหวัดระนอง สำนักชลประทานที่ 14 โดยนายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมชลประทาน และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 14 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2553

อนึ่ง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหาดส้มแป้น   อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในเขตอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง ถึง 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และเพื่อการอุตสาหกรรมอีก 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดระนอง รวมทั้งยังจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย