รมว.กษ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเขื่อนแควน้อยฯ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 นาย ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และนาย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนาย ธวัชชัย สำโรงวัฒนา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

การเดินทางในครั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางโดยรถยนต์เข้าตรวจงานในพื้นที่ก่อสร้าง และเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการครอบครัวสายใยรัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในส่วนของความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการเขื่อนแควน้อยฯ ปัจจุบันงานก่อสร้างคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 40 จะแล้วเสร็จภายในปี 2553 ส่วนผลความก้าวหน้าของทั้งโครงการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 85 และจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการภายในปี 2554