กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลลิสและคณะสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลลิสเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 นาย สายเมือง วิรยศิริ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นำนายจักร บุญ-หลง กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลลิส และคณะสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลลิส จำนวน 20 คน เยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไทยในต่างแดนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นาย ประดิษฐ์ กลิ่มจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 5 (ท่าด่าน) และนาย จุมพล รักษาศรัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายกให้การต้อนรับ