รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

             

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 กำหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.00 เพื่อเร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยให้หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

          เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 น. นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่สำนักชลประทานที่ 1, 2, 3 และ 4 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1, นายอาณัติ พัฒนพิโดร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2, นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 และนายทวี สว่างศรี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ประธานฯ ในที่ประชุม

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์, นายอาณัติ พัฒนพิโดร,

นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ และนายทวี สว่างศรี

ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1, 2, 3, 4 เข้าร่วมประชุม

 

ผู้บริหารส่วนกลางเข้าร่วมประชุมฯ