ผคส.2/03 นำคณะสื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่นบินสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์

นาย ธนู โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 3 นำคณะสื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลาดยาว อำเภอชุมตาบง และอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดนครสวรรค์ บินสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแนะนำโครงการฯ และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 67.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2554 ภายหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน จำนวน 76,000 ไร่ ในฤดูฝนและ 21,000 ไร่ในฤดูแล้ง อีกทั้งยังสามารถส่งน้ำลงลำห้วยเดิม เพื่อสนับสนุนโครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ด้านท้ายน้ำ 7 โครงการ เป็นพื้นที่ 31,000 ไร่ นอกจากนั้น อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย