กรมชลฯรับโล่เกียรติยศ มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล เป็นผู้แทนกรมชลประทาน รับโล่เกียรติยศ มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา   รางวัล ส่วนราชการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2552 จาก พลตำรวจเอก เภา สารสิน ในงานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคารศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้รับมอบโล่เกียรติยศ มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา รางวัล ส่วนราชการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2552 เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามกำหนด เมื่อ ก.พ. ได้ประกาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พร้อมจัดตำแหน่งและจัดข้าราชการเข้าสู่ประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และกรมชลประทาน สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเข้าสู่ประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งได้ภายในวันเดียวกัน โดยมีหน่วยงานได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมศิลปากร และกรมควบคุมโรค