ผอ.คบ.ท่ามะกาตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจังหวัดราชบุรี

 

   

 

   

 

 

นายนิพนธ์  กิตติเจริญรัตน์    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา  ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ ใช้น้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5  ต.ห้วยไผ่   อ.เมือง    จ.ราชบุรี   พร้อมให้ความรู้ด้านการบริหารการจัดการน้ำชลประทานและร่วมรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหากับเกษตรกรในพื้นที่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการฯ