ชป.ลำปางร่วมงานโครงการคลินิกบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำปาง ประจำปี 2552

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่จังหวัดลำปางจัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนสบมายสามัคคี ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางโดยมีนายอมรพันธุ์ นิมานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการคลินิกบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อนำงานบริการทุกประเภท ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกของทุกส่วนราชการรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปให้บริการประชาชนตลอดจนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของโครงการชลประทานลำปาง ได้จัดนิทรรศการด้านชลประทานและเปิดคลินิกชลประทาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านชลประทานให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและซักถาม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีนายบุญเลิศ บุบผากอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา และนาย วิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำปาง ตอบปัญหา ข้อซักถามให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาชมนิทรรศการในคลินิกชลประทาน

น.ส.สุรีรัตน์ เป็งโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองมายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กล่าวว่า การชลประทานนั้น มีความสำคัญถ้าขาดน้ำ เกษตรกรในหมู่บ้านก็ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ และตนเอง และครอบครัวโชคดีอาศัยอยู่ใกล้เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ทำมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี