สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ และศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ จังหวัดพะเยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน นาย มงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นาย อาณัติ พัฒนพิโดร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 2 เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

อ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นจากการถวายฎีกาของนาย สนิท คำงาม (ผู้ใหญ่บ้านทุ่งติ้วเดิม) ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 หลังจากนั้น สำนักชลประทานที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2526 ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวม 3,000 ไร่ และยังส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่รวม 8 หมู่บ้าน 1,200 ครัวเรือน

ต่อมาในปี 2532 โครงการชลประทานพะเยาร่วมกับฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องและกิจกรรมพิเศษ สำนักชลประทานที่ 2 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยมีกลุ่มพื้นฐานทั้งหมด 18 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 401 คน และดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ ได้รับรางวัลประเภทการบริหารจัดการน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549

สำหรับศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตร อ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ โดยประสานงานกับโครงการชลประทานพะเยา กลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอการดำเนินงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตร และมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ สำหรับกิจกรรมที่กรมชลประทานได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบส่งน้ำระบบท่อในพื้นที่ศูนย์ฯ การก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 14,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบรางเปิดให้แก่พื้นที่การเกษตรอีกด้วย