องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดน่าน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานและผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ 2 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือพัฒนาราษฎรบ้านกอกหมู่ที่ 11 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประกอบด้วย บ้านจูนใต้ บ้านจูนเหนือ บ้านกอกหลวง และบ้านกอกน้อย เนื่องจากทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเริ่มกระบวนการพัฒนาที่มีรากฐานความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริงภายในหมู่บ้านออกสู่สังคมภายนอก ในลักษณะค่อยๆไปตามกรอบแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยได้ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรประมาณ 300 ไร่ เพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งโครงการชลประทานน่าน มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ มีการวางแผนการใช้น้ำและทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้น้ำและบำรุงรักษา อาคารชลประทาน มีการติดตามประเมินผลความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ตลอดทั้งปีทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น