รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักชลประทานที่ 2

นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของโครงกรชลประทานเชียงราย โครงการชลประทานน่าน และสำนัก ชลประทานที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผู้อำนวยการส่วน/ผู้อำนวยการโครงการและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าเพื่อนำไปหาทางแก้ไขทำให้การปฏิบัติงานของกรมชลประทานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น