รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพร้อมด้วย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลงานและแผนงานรวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า นโยบายที่ให้กับกรมชลประทานในวันนี้คือต้องการให้เร่งดำเนินการ จัดทำแผนงานโครงการระยะสั้นและระยะเร่งด่วน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานให้ได้มากที่สุด ส่วนโครงการที่จะดำเนินการนั้นต้องเป็นโครงการขนาดเล็กที่สามารถกระจายการทำงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสามารถก่อสร้างได้อย่างช้าที่สุดภายในต้นปีงบประมาณ 2553 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นผู้คัดเลือกว่าโครงการไหนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสัปดาห์หน้าจะนำรูปแบบโครงการ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ด้านนายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าการดำเนินงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ในปีงบประมาน 2552 กรมชลประทานได้รับงบประมาณในการดำเนินงานด้านการชลประทาน จำนวน 35,199 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นแผนการจัดการน้ำชลประทาน จำนวน 13,933 ล้านบาท แผนการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 13,161 ล้านบาท แผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 553 ล้านบาท แผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 4,283 ล้านบาท และแผนการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ต่อเนื่อง 7 โครงการ จำนวน 3,267 ล้านบาท

ส่วนแผนงานที่มีความพร้อมที่จะดำเนินงานในระยะสั้นหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยแบ่งเป็น โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ (ประเภทระบบส่งน้ำ)จำนวน 66 โครงการ วงเงิน 721.74 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ(ประเภทอ่างเก็บ น้ำ ฝาย ฝายยาง และอาคารบังคับน้ำ) จำนวน 185 โครงการ วงเงิน 6,114.80 ล้านบาท โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 159 โครงการ วงเงิน 1,957.84 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 62 โครงการ วงเงิน 1,373.18 ล้านบาท งานปรับปรุงระบบชลประทาน(เฉพาะจุด) จำนวน 239 โครงการ วงเงิน 2,580.27 และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงนา จำนวน 17 โครงการ วงเงิน 268.23 ล้านบาท