รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14

นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายศุภชัย รุ่งศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) และนายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้างานในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 14 และโครงการในสังกัดฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยนายชลิตฯให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งที่ควรจะทำและพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในความรับผิดชอบของแต่ละส่วน มุ่งสู่การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานต่อไป