รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ติดตามสถานภาพการดำเนินงานของสำนักชลประทานที่ 1

             

              เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 น.    นายชลิต ดำรงศักดิ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามสถานภาพการดำเนินงานของสำนักชลประทานที่ 1 โดยมีนายวีรชัย  วราภาสกุล  ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำเสนอบรรยายสรุปบทบาทภารกิจ  ภาพรวมการดำเนินงาน  ความก้าวหน้าการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ   ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 1  

นายชลิต  ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานภาพรวมของสำนักชลประทานที่ 1