สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมุดบันทึก บัตรอวยพร แก่ผู้บริหารกรมชลประทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมุดบันทึก และบัตรอวยพร พ.ศ. 2552 แก่ผู้บริหารกรมชลประทาน โดยมี นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร เข้ารับพระราชทาน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551