หน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันหารือหาแนวทางการพัฒนาในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่   11  กุมภาพันธ์  2552  นายภานุ  อุทัยรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และ  นายวิศาล  เพชรคง  นายอำเภอปากพนัง  และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง  ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริเวณหัวงานโครงการพระราชดำริ และ การประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาของชาวบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  ณ  ห้องประชุม2  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมีนายปริญญา  สัคคะนายกผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย