คณะผู้แทนสมุหราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่เพื่อประชุมและเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 คณะผู้แทนสมุหราชองครักษ์ และหม่อมราชวงศ์ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางมา ประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นาย ปรีชา ศิริธร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ ณ โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรกรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งกระเทียม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2552 สำหรับพระราชากรณียกิจที่จังหวัดพะเยา ทรงปฏิบัติภารกิจที่โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งกระเทียม ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยาอีกด้วย