เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดฝายทดน้ำห้วยปุ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 นาย เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝายทดน้ำห้วยปุ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุกดาหาร โดยมีนาย วีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นาย ปรีชา วลีพิทักษ์เดช รองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นาย สุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร.นาย ประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน

นาย วีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กล่าวว่า ฝายทดน้ำห้วยปุ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการประเภทฝายทดน้ำ ปิดกั้นลำห้วยปุ่งที่บ้านห้วยลำโมง ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 120,000 ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ลำห้วย ได้ประมาณ 650 ไร่ อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง และใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ทำให้ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังจากการทำนา ซึ่งการดำเนินงานในระยะต่อไป กรมชลประทานจะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

อนึ่ง โครงการฝายทดน้ำห้วยปุ่งฯ จังหวัดมุกดาหาร เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยปุ่งพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 ตามที่นาย พอน สลางสิงห์ ราษฎรบ้านคำบกได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกลำห้วยปุ่งพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณบ้านลำห้วยโมงเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันพิจารณาหาทางช่วยเหลือราษฎร โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2551