สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ 1

 

 

                เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ 1 โดยมีนายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา  นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นายทวี สว่างศรี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 เฝ้ารับเสด็จฯ

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กล่าวถวายรายงานรับเสด็จฯ

ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2552 เวลาประมาณ 19.00 น.

ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ 1

 

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1

 นายทวี สว่างศรี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมรับเสด็จฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคณะผู้บริหารกรมชลประทานฉายพระรูป

ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักชลประทานที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ฉายพระรูป

 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักชลประทานที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552

 

คณะผู้บริหารกรมชลประทาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ส่งเสด็จฯ

ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 เวลาประมาณ 09.00 น.