สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ โครงการความร่วมมือระหว่าง

มูลนิธิชัยพัฒนา – สาธารณรัฐประชาชนจีน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

                    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักชลประทานที่ 1 โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่โครงการดังกล่าว โดยมีนายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาร่วมรับเสด็จฯและกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงาน พร้อมด้วยนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการ  นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ 

 

 

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กราบบังคมทูลถวายรายงาน

การดำเนินงานจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่โครงการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

บริเวณโครงการงานจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่โครงการศูนย์บริการวิชาการด้านพืช

และปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่