คณะ กปร. ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

คณะเจ้าหน้าที่จาก กปร. ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2552 โดยจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปยังพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำมะแกง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย และโรงการอ่างเก็บน้ำห้วยปู ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน สำหรับพื้นที่จังหวัดพะเยาคณะ กปร. ได้เดินทางไปที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยัด อำเภอเชียงคำ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อำเภอภูซาง ซึ่งที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ กำลังดำเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง การดำเนินการของศูนย์ฯ ขณะนี้มีผลงานประมาณ 80 % และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2552 ทั้งนี้ มีนางเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำคณะ กปร. ดูงานในศูนย์เรียนรู้และนาย ปรีชา ศิริธร ผู้อำนวยโครงการชลประทานพะเยาบรรยายสรุป

คณะ กปร. ได้ฟังบรรยายสรุปโดยเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานเชียงราย และ โครงการชลประทานพะเยาพร้อมทั้งได้สัมภาษณ์ราษฎรผู้ขอพระราชทานและราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่งอีกด้วย