ชลประทานลำปาง จัดโครงการฝึกอบรม “ ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน”

นาย อนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน “ หลักสูตรในรั้วโรงเรียน” ที่โรงเรียนบ้านสาแพะ ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน “ หลักสูตรในรั้วโรงเรียน” นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นเครือข่ายในการประสานงานติดตามผลการดำเนินงานด้านชลประทาน เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำ ความสำคัญของ การชลประทาน โดย การฝึกอบรมจะทำให้ยุวชลกรสามารถรับและทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการถ่ายทอดวิชาการ และเทคโนโลยีแบบใหม่ได้อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ยุวชลกรที่เข้าร่วมอบรมเกิดจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเกษตรของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

นาย วีระ รัตนอภิรักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาแพะ้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสาแพะที่ส่วนใหญ่บิดา-มารดา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ การรู้ถึงคุณค่าของน้ำ อนุรักษ์แหล่งน้ำ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์น์สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และชุมชนในท้องถิ่นได้ และท้ายที่สุดได้ฝากให้กรมชลประทานเข้ามาติดตามและประเมินผลในการ จัดฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะหากไม่มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมดังกล่าวก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด

ด.ญ.ศศิยาภรณ์ เล่ห์ดี และ ด.ช.พิทักษ์ โตสำมะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสาแพะ ซึ่งเป็นยุวชลกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้กล่าวว่า ในการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านชลประทานอย่างถูกต้อง ได้รู้จักฝาย และการรักษาต้นน้ำลำธาร เพื่อให้พ่อแม่ได้มีน้ำในการเพาะปลูก พร้อมจะนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเผยแพร่ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องได้รับรู้ข้อมูล ด้านชลประทานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติต่อไป