รมว.กษ. เดินทางตรวจราชการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

วันที่  24  มกราคม  2552  นายธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ  นายชลิต  ดำรงศักดิ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ประชุมปรึกษาข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมีนายอนุวัฒน์  หิรัญประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15  ,  นายปริญญา  สัคคะนายก  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้การต้อนรับ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ บรรยายสรุปและขอทราบนโยบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  25  มกราคม  2552  นายธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะ  เดินทางไปตรวจราชการที่นิคมการเกษตร (ประมง)  โครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านหน้าโกฎิ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายสุกิจ  รัตนวินิจกุล  ผู้อำนวยการศูนย์ประมงลุ่มน้ำปากพนัง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากนั้น คณะเดินทางไปตรวจราชการที่นิคมการเกษตร (ข้าว)  บริเวณโรงสูบน้ำ MC  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายสุมิตร  พิทักษ์ธรรม  ผู้อำนวยการลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

โทรศัพท์ 075-416-127 ต่อ 125  โทรสาร 075-416-128

www.pncenter.com