ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  10  มกราคม  2552  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2552  ขึ้น    อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และข้อมูลเกี่ยวกับกรมชลประทาน  โดยมีการตอบคำถามพร้อมแจกของรางวัล  ซึ่งในวันงานได้มีเด็กๆและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ได้มี  นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี  (ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 15)     เป็นประธาน โดยมีนาย ปริญญา  สัคคะนายก  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  คอยให้การบริการต้อนรับและแจกอาหารและของรางวัลให้กับเด็ก ๆ ที่ได้เข้าร่วมงานและตอบคำถามตลอดจนเสร็จสิ้นการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552.

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

โทรศัพท์ 075-416-127 ต่อ 125  โทรสาร 075-416-128

www.pncenter.com