ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช

 

เมื่อวันที่  17-18  มกราคม  2552  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม  มหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  และส่งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  รวมทั้งผู้เข้ารับคัดเลือก  “คนต้นแบบวิถีพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช”  ขึ้น  โดยมี  นายภานุ  อุทัยรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดงาน และมีว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน  เชาวลิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดงาน และมีนายปริญญา  สัคคะนายก  ผู้อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  เป็นคณะกรรมการจัดงาน  คอยให้การต้อนรับ  ภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียง  มีการจุดพลุเฉลิมฉลอง  โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

โทรศัพท์ 075-416-127 ต่อ 125  โทรสาร 075-416-128

www.pncenter.com