โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับนาปรัง ปี 2551/52

 

               

 

 

                        เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้  ร่วมกับกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตโครงการฯ  จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับนาปรัง ประจำปี   2551/52  โดยมีนายชาญวิทย์  กัณหะยุวะ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้  และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมกับกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำในชลประทานในพื้นที่  จำนวน  4  กลุ่ม  โดยในปีนี้โครงการฯ มีเป้าหมายการเพาะปลูกข้าวนาปรัง  จำนวน  40,000  ไร่  ด้วยการสูบน้ำด้วยโรงสูบน้ำเสาไห้  และโรงสูบน้ำคลองเพรียว  ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้า  และจะเริ่มสูบน้ำตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  2552  จนถึงวันที่  30  เมษายน  2552