สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่บ้านโคกอิฐ – โคกใน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผอ.คบ.ลุ่มน้ำโก-ลกกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมและแผนการส่งน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดของกรมชลประทาน

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดโต๊ะโม๊ะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส วญช.ผค. และ ผอ.คป.นราธิวาส ร่วมรับเสด็จฯ