ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2552

 

     เมื่อวันที่  12 - 14  มกราคม  2552  นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552  เวลา 11.30-12.30 น. ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุป เรื่อง ผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และแนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานในช่วงฤดูแล้ง จากนายเชียรไชย  สาระสัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  หลังจากนั้นเวลา 14.00-16.30 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบเก็บกักน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ  ถ้ำน้ำฮูรายทาง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนและติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน  ตำบลหมอกจำแป่  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งดำเนินงานโดยโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 1  ตามแผนงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน  ครั้งที่ 1/2552 ณ  ห้องประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายธงชัย วงษ์เหรียญทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยราชการ ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วยหลังจากนั้น  เวลา 13.30-15.00 น. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการซ่อมแซมเรือนประทับแรมปางตอง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ      พระบรมวงศานุวงศ์ ในปี 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่  12  มกราคม  2552  เวลา  11.30  น. นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  และแนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานในช่วงฤดูแล้ง จาก นายวิเชียรไชย  สาระสัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่  12  มกราคม  2552  เวลา  14.00  น. เดินทางไปดูงานโครงการระบบกักน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ  ถ้ำฮูรายทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่  13  มกราคม  2552  เวลา  08.30 น. นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน  ครั้งที่ 1/2552  ณ ห้องประดิษฐ์จองคำ  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายธงชัย  วงษ์เหรียญทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุม