โครงการฯลุ่มน้ำชีตอนกลางจัดอบรม“การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน”เสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่ผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ โดยมีนาย สุวิทย์ ธโนภานุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

100_9175.JPG

นายสุวิทย์  ธโนภานุวัฒน์   ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา  (ด้านวางแผน)เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

100_9176.JPG

นายสุรชาติ  มาลาศรี    ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรม

100_9214.JPG

นาย  อุดม  อุทาโย  วิทยากร  บรรยายสรุปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง  แนวทางในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

100_9205.JPG

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำมอบของที่ระลึกให้ ผอ.ประยูร  สุวรรณคำ  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

100_9220.JPG

นายวันชัย  ประยงค์หอม  วิทยากร  จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  กลังบรรยายสรุป  ในห้อข้อเรื่อง  การรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

100_9222.JPG

ตัวแทนกลุ่มเกษตรจากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1- 4 และสถานีสูบน้ำพนมไพร  กำลังอภิปรายกลุ่มและชี้แจงปัญหาของแต่ละกลุ่ม

IMGP1560.JPG

คณะเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง  จังหวัดร้อยเอ็ด

IMGP1557.JPG

    ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตร “ การพัฒนาและส่งเสริมองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ความเข้มแข็ง”

IMG_0211.JPG

IMG_0242.JPG

นายจิรศักดิ์   มงคลสวัสดิ์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โครงการฯ พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง  จังหวัดร้อยเอ็ด    กล่าวปิดการฝึกอบรม