สำนักชลประทานที่ 1 รับโล่เกียรติยศ “หน่วยงานใสสะอาด” ประเภทท้าทายสูงของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551    

ตามที่สำนักชลประทานที่ 1 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานท้าท้ายมุ่งสู่ “ หน่วยงานใสสะอาด ” ประเภทท้าทายสูงของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2551 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลหน่วยงานใสสะอาด

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551 เวลา 08.30 น.        ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยนายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ได้เข้ารับโล่รางวัลจากนายชุมพร  แสงมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัล ในครั้งนี้

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการหน่วยงานท้าทาย “หน่วยงานใสสะอาด”

ของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี

นายชุมพร  แสงมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัล

นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 รับโล่เกียรติยศ “หน่วยงานใสสะอาด” ประเภทท้าทายสูงของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551