สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ในการนี้ ได้เสด็จฯไปเสวยพระกระยาหารกลางวันซึ่งกรมชลประทานจัดถวาย ณ อาคารรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักชลประทานที่ 12 โดยมีนาย วีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นาย สี่พร มณีโชติ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นาย สาทร เรืองจิระอุไร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเฝ้าฯ รับเสด็จ