กรมชลฯ จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการฯ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี พร้อมนำข้อคิดเห็นชาวบ้านปรับใช้ในการศึกษา

กรมชลประทานโดยกลุ่มงานวางโครงการ 4 สำนักบริหารโครงการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2โครงการศึกษาแผนหลักและศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและคณะที่ปรึกษาร่วมให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2551

ตลอดระยะเวลาการศึกษา กรมชลประทานได้พิจารณานำข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะห์กำหนดแนวทางการศึกษา โดยแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้งบริเวณอำเภอหนองปรือ บ่อพลอย เลาขวัญ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ และการผันน้ำจากลุ่มน้ำที่เหลือใช้หรือปริมาณที่มากพอในช่วงฤดูฝนเข้ามาเสริมช่วยพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนงานในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งสิ้น 1,508 โครงการ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้จะเพิ่มความจุเก็บกักน้ำในพื้นที่ได้อีก 163 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก 277,500 ไร่

นอกจากนี้ ยังได้ได้คัดเลือกโครงการตามแผนระยะเร่งด่วนเพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน และระบบผันน้ำเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน และสระเก็บน้ำหนองมะสังข์ สามารถช่วยเหลือพื้นที่ในเขตอำเภอเลาขวัญและห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีได้ 14,600 ไร่ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง (ขยาย) ที่ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มความจุในการเก็บกักน้ำให้มากขึ้น พร้อมพัฒนาระบบผันน้ำเชื่อมโยงจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทวีป-อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง (ขยาย) จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่ในอำเภอด่านช้างและอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ 24,740 ไร่