รธบ.ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟฟ้าพลังน้ำ

นาย วีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน นาย จริย์ ตุลยานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ และนาย ชัยนรินทร์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่โครงการคลองลัด โพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากการทดสอบพบว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2.6 กิโลวัตต์ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 กิโลวัตต์ โดยผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประตูระบายน้ำของกรมชลประทานเพื่อเป็นพลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้การดำเนินงานยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การใช้งานต่อไป