มูลนิธิชัยพัฒนาประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการพะเยา ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านทุ่งกระเทียม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมกับนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้มี นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา นายปรีชา ศิริธร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นำคณะที่ประชุมไปติดตามความก้าวหน้าในบริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ และพื้นที่ต้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ พร้อมทั้งร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปล่อยปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย ในส่วนของกรมชลประทาน (โครงการชลประทานพะเยา) กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2552