ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการกิ่วคอหมา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 บริเวณอ่างเก็บน้ำ โครงการกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และบริเวณพื้นที่ระบบชลประทานกิ่วลม 3 โครงการกิ่วคอหมา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 2 โดยมีนายปรีชา ไพจิตราสุคนธ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับ จากนั้นนาย จเร วัฒนะโชติ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการก่อสร้าง 14 (โครงการกิ่วคอหมา) สรุปรายงานความก้าวหน้า แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 14 (โครงการกิ่วคอหมา)

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ บัญชีค่าทดแทนค่ารื้อย้าย บริเวณอ่างเก็บน้ำ รวม 6 บัญชี จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 3,070,120 บาท เห็นชอบบัญชีค่าทดแทนค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) บริเวณอ่างเก็บน้ำ รวม 8 บัญชี จำนวน 51 แปลง เนื้อที่ 108-2- 01 ไร่ เป็นเงิน 2,604,060 บาท อีกทั้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีค่าทดแทนค่ารื้อย้ายฯ บริเวณพื้นที่ระบบชลประทานกิ่วลม 3 รวม 1 บัญชี จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 353,580 บาท และพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีค่าทดแทนค่าขนย้าย(ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ) บริเวณพื้นที่ระบบชลประทานกิ่วลม 3 รวม 1 บัญชี จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 8-2- 63 ไร่ เป็นเงิน 614,925 บาท