เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานรับรางวัล "ทุนหมุนเวียนดีเด่นด้านการพัฒนาดีเด่น"ประจำปี 2551

นาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทานในฐานะประธานกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานพร้อมด้วย นาย สุพัตร วัฒยุ นาย สุรสีห์ กิตติมณฑล นาง สุชาดา ชวนานนท์ และนาย พูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ เข้ารับมอบรางวัล “ ทุนหมุนเวียนดีเด่นด้านการพัฒนาดีเด่น ” จาก ร.ต. หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2551 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากจำนวนทุนที่ส่งเข้าประกวด 68 ทุน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551