สชป.2 ร่วมโครงการ "พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา" ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา” ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในส่วนของสำนักชลประทานที่ 2 นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนายณรงค์ อินทโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย และคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ด้วย สำหรับโครงการ “ พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา” เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งให้รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรให้กลับมาใช้แรงงานกระบือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำนา เนื่องจากภาวะน้ำมันแพง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้น้อมรับสนองพระราชดำริและจัดทำโครงการ “ พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา” เพื่อเป็นการนำร่องการรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้ เกษตรกรชาวนาไทย หันกลับมาใช้แรงงานกระบือไถนา เพื่อการเกษตร และให้ความสำคัญในเรื่องของภูมิปัญญาไทย เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี สามารถแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวได้อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม