องคมนตรีมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน"

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Flash Animation Presentation” เรื่องแนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดขึ้น ณ ห้อง Grand Hall 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 200 คน สำหรับกรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการร่วมงานด้วย

หลักเกณฑ์การตัดสินได้พิจารณาจากความครบถ้วน ความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหา รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามและเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Multimedia อีกทั้งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของพระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัว โดยผู้ชนะเลิศการประกวดได้แก่ทีม Perspective จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา รองชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลสถาบันการศึกษา และรางวัลชมเชยได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา

หลังจากนั้นมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ซึ่งได้กล่าวในช่วงหนึ่งของการเสวนาว่า “ การจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้หลักวิชาการผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรับทราบและนำแนวทางการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง”