"แอ่วเมืองเหนือ ดูความปลอดภัยเขื่อน กับกรมชลประทาน"

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำและความปลอดภัยเขื่อน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง และอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาย สมภพ สุจริต รักษาการผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน นาย วิทยา ธัยยามาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 14 (โครงการกิ่วคอหมา) นาย อัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 2 นาย ศักดา ศิวาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และนาย วัธนา กีรกะจินดา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่21-22 พฤศจิกายน 2551 โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน

นาย สมภพ สุจริต รักษาการผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อนกล่าวถึงระบบความปลอดภัยเขื่อนของกรมชลประทานว่า “ เขื่อนแต่ละเขื่อนที่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง ล้วนมีระบบความปลอดภัยของเขื่อนทั้งสิ้นตั้งแต่การสำรวจออกแบบ การสำรวจทางด้านปฐพี จนถึงขั้นการออกแบบและทำการก่อสร้าง ต้องมีการคำนวณทางด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับแรงดันน้ำในตัวเขื่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เช่น เครื่องวัดแรงดันน้ำ วัดอัตราการซึมผ่านหรือการรั่วไหล วัดการทรุดตัวในแนวดิ่ง วัดการเคลื่อนตัว และบิดตัว ทั้งภายในและภายนอกตัวเขื่อน ฯลฯ เพื่อตรวจวัดและติดตามพฤติกรรมเขื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเขื่อนในความดูแลของกรมชลประทานในปัจจุบัน มีสภาพมั่นคงแข็งแรงดี แม้ว่าจะมีบางเขื่อนจะอยู่บนรอยเลื่อนเปลือกโลก ก็เป็นเพียงรอยเลื่อนเล็ก ๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเขื่อน ”

ด้านนาย วิทยา ธัยยามาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 14 (โครงการกิ่วคอหมา) กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา ว่า “ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2548 ได้แล้วเสร็จในปีนี้ และเริ่มเก็บกักน้ำแล้ว โดยมีปริมาณเก็บกักสูงสุด 170 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา ได้เอื้อประโยชน์ด้านการบรรเทาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองลำปางในทันทีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเก็บกักน้ำด้านเหนือของลำน้ำวังไม่ให้ไหลทะลักลงอยู่เขื่อนกิ่วลมที่อยู่ทางด้านใต้ ทำให้พื้นที่อำเภอเมืองลำปางที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำ รอดพันภัยน้ำท่วมได้เป็นปีแรก ”

สำหรับความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง) นาย วัธนา กีรกะจินดา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า “ ในส่วนของการพิจารณาความเหมาะสมโครงการนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์แล้วพบว่าต้นทุนโครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเงิน ยังเหลืออยู่เฉพาะการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) กรมชลประทานได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่ขอมาแล้ว และอยู่ระหว่างรอการพิจารณา ซึ่งในขณะนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวงเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัดที่อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ ”