ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

นายสี่พร มณีโชติ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างเชิญผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานก่อสร้างที่วงเงินงบประมาณเกินกว่า 50 ล้านบาท ในการนี้มีผู้แทนของสำนักชลประทานที่ 1-17 สำนักโครงการขนาดใหญ่ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักเครื่องจักรกล กองพัสดุ และกองกฎหมายและที่ดินเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน (สามเสน) กทม.