รมว.กษ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

นาย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ

นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ที่กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2548 กำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการปี 2553 รวมระยะเวลา 6 ปี โดยจะใช้งบประมาณในการดำเนินทั้งสิ้น 10,465,089,000 บาท ปัจจุบันผลการดำเนินงานด้านงานก่อสร้างโครงการ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 66.34 จากแผนงานที่วางไว้ร้อยละ 59.99 เร็วกว่าแผนร้อยละ 6.35

โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำหลากจากบริเวณโดยรอบสนามบินออกสู่ทะเลได้วันละ 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ทันสมัยด้วยระบบควบคุมระยะไกล เพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ฝั่งตะวันออกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการน้ำหลากได้อย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ำ

นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างถนนบนคันคลองระบายน้ำจำนวน 2 ช่องจราจรทั้งสองฝั่งของคลองระบายน้ำและสามารถขยายเป็น 4 ช่องทางจราจรได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่ด้านใต้จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนพื้นที่บริเวณสองฝั่งคลองระบายน้ำสายใหม่ กรมชลประทานจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น