สื่อมวลชนสัญจรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "พอเพียงสู่ประโยชน์สุข" กับ สำนักงาน กปร.

เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2551 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือในโครงการ “ พอเพียงสู่ประโยชน์สุข ” โดยมีนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. และนายสายเมือง วิริยศิริ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะสื่อมวลชนตลอดการเดินทาง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 จุดแรกของการเดินทางครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้แวะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชร ณ บ้านนาย สมมาตร บุญฤทธิ์ เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านประชาชนทั่วไปของสำนักงาน กปร. นายสมมาตรฯ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีการปลูกไม้ผลนานาชนิดบนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูในรูปแบบหมูหลุม การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักและน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้เอง การทำไบโอแก๊สจากมูลสัตว์ทำให้สามารถ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังใช้แปลงเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นที่ดูงานและเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ที่สนใจรายอื่น ๆ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 คณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนาย ชูชาติ ฉุยกลม ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) และนาย ปรีชา สุขกล่ำ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยขณะนี้การก่อสร้างเขื่อนแควน้อยและเขื่อนสันตะเคียนมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 93 ส่วนเขื่อนทดน้ำพญาแมน มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 84 จากนั้นคณะสื่อมวลชนเดินทางไปชมทัศนียภาพของเขื่อนแควน้อย เขื่อนสันตะเคียนและเขื่อนทดน้ำพญาแมน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 คณะได้เดินทางไปดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องจากจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โดยมีนาย อัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 2 และนาย วิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำปาง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยอ่างเก็บน้ำบ้านสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี 2527 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น แหล่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยมีราษฎรบ้านสามขาและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์กว่า 1,500 คน