สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะก่อสร้างฝายห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างฝายห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นาย เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนาย เทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ ด้านวางแผนและโครงการ นาย นพพร ชัยพิชิต ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ

กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 10 ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยเล็ง ลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดกั้นคลองห้วยเล็งเพื่อทดแทนฝายชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงที่ชำรุดเสียหาย อีกทั้งยังได้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำให้สามารถกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น และก่อสร้างคลองส่งน้ำฝั่งขวา ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร สำหรับส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรประมาณ 10,000ไร่ นอกจากนี้ ในปี 2553 กรมชลประทานยังมีโครงการจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเล็งตามแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นที่บ้านน้ำเดือด ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 17.20ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตตำบลโคกปรง และตำบลใกล้เคียง ประมาณ 10,000ไร่ด้วย